Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROOTS AND FRUITS.STORE

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy rootsandfruits.pl (dalej sklep internetowy) jest własnością frimy Griston Mgmt Sp. z o.o. mieszczącą się pod adresem ul. Krysiewicza 9/5, 61-825 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326031, NIP 7773100799, Regon 301060288, z możliwością kontaktu poprzez numer telefonu: +48 61 811 21 81 oraz adresem e-mail: info@rootsandfruits.pl
 2. Regulamin sklepu działa w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania przez kupujących zamówień na zakup wybranych produktów za pośrednictwem witryny internetowej rootsandfruits.pl.
 3. Każdy kupujący korzystający ze sklepu internetowego jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim zasad. Poprzez dokonanie przez kupującego czynności rejestracyjnych na stronie internetowej rootsandfruits.pl u kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie głównej sklepu internetowego.
 5. Produkty dostępne w sklepie internetowym oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

II. Definicje

 1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne lub prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca stronę sklepu internetowego, czytająca opublikowane na niej treści, bez konieczności rejestracji.
 3. Formularz zamówienia – oświadczenie woli kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, określające rodzaj i ilości produktów zamawianych od sprzedającego, poinformowanie sprzedającego o swoich danych osobowych przez kupującego, adresie wysyłki, rodzaju i ilości zamówionych produktów, wybranej formie płatności, a nadto potwierdza on zapoznanie się z regulaminem oraz stanowi miejsce gdzie kupujący może umieścić uwagi do zamówienia.
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem rootsandfruits.pl
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – podstrona sklepu, w ramach której kupujący ma możliwość składania zamówień po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu.
 8. Logowanie – czynność poprzedzająca złożenie przez kupującego zamówienia. Dokonywane poprzez podanie adresu e-mail kupującego i ustanowionego przez kupującego podczas czynności rejestracji hasła.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez sprzedającego na stronie internetowej sklepu.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy sprzedawcą a kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 III. Zawarcie i realizacja umowy

 1. Rozpoczęcie korzystania przez kupującego ze sklepu i składanie zamówień na zakup wybranych produktów za jego pośrednictwem, poprzedza dokonanie przez kupującego jednorazowej rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail kupującego oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu. 
 2. W formularzu rejestracyjnym kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk. Kupujący odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym danych.
 3. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu bez rejestracji w sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji. W takim przypadku dostawa dostanie dokonana zgodnie z danymi, w tym danymi wysyłkowymi, podanymi w formularzu koszyka.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez kupującego podczas rejestracji lub w przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, będą niezupełne lub gdy dane podane przez kupującego są błędne lub nieprawdziwe.
 5. Sprzedający nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie zamówienia w sklepie.
 6. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach sklepu internetowego, w tym za błędnie podane przez kupującego informacje w którymkolwiek z punktów formularza zamówienia.
 7. Rejestracja kupującego zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez sprzedającego na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji złożenie zamówienia zostanie potwierdzone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kupującego podany w formularzu koszyka.
 8. Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia, poprzez wybór opcji „Złóż zamówienie” oraz dalsze czynności z obowiązkiem zapłaty w sklepie internetowym jest równoznaczne ze złożeniem przez kupującego oferty zawarcia umowy ze sprzedającym na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie. 
 9. Składając zamówienie w sposób opisany w punkcie 8 powyżej, kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Składając formularz zamówienia kupujący zobowiązany jest do podania informacji ustawowo wymaganych do zawarcia i realizacji umowy: imienia, nazwiska, kraju i adresu zamieszkania kupującego oraz imienia, nazwiska, kraju i adresu dostawy, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i ewentualne dalsze uzgodnienia.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji kupującego, bądź składania przez niego zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia, kupujący – na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub ww formularzu koszyka (w przypadku składania zamówienia bez rejestracji) adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu i dostępności zamówionych przez kupującego towarów.
 13. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez kupującego zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez sprzedającego, równoznaczne jest z przyjęciem złożonej przez Kupującego oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail sprzedający potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych produktów, ich cenę netto i brutto, dane kupującego oraz koszty i adres do wysyłki.
 14. Po złożeniu przez kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w sklepie i potwierdzeniu przez sprzedającego zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, kupujący zawiera ze sprzedającym umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
 15. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia i opłacenia zamówienia, lub najbliższego dnia roboczego po jego otrzymaniu, w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, sprzedawca potwierdzi dostępność produktu oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 16. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego 1 miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
 17. Sprzedający dostarczy zamówione towary przesyłką kurierską. Koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia i w potwierdzeniu sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy ponosi kupujący.
 18. Kupujący może odebrać towary osobiście w punkcie odbioru osobistego wskazanym na stronie internetowej sklepu.
 19. Kupujący bez upoważnienia nie może występować w imieniu innych osób ani podawać się za osoby trzecie w kontaktach ze Sprzedającym.
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 21. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji umowy z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy, zawiadomi o tym kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez kupującego, sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia.
 22. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który pokrywa kupujący.
 23. Koszt przesyłki ponosi Kupujący. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej kwotę określoną na stronie internetowej sklepu (kwota możliwej promocji, która przewiduje dostawę na koszt sprzedającego) , koszt przesyłki ponosi sprzedający. Przedmiotowa kwota może podlegać zmianie w czasie i w każdym czasie informacja w tym zakresie będzie udostępniana na stronie internetowej sklepu.
 24. Sprzedający na zakupione towary standardowo wystawia fakturę lub paragon fiskalny. Faktura obejmuje zamówiony towar, wybrany przez klienta sposób zapłaty i dostawy. 

IV. Zapłata i wysyłka

 1. Zasady zapłaty i wysyłki towaru dotyczą zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki zagraniczne realizowane są na indywidualnie uzgadnianych zasadach i indywidualnie określanych kosztach dostawy.
 2. Kupujący uiszcza zapłatę za towar i jego dostawę niezwłocznie po złożeniu formularza zamówienia za pomocą płatności online z wykorzystaniem platformy PayU, którą obsługuje PayU S.A. NIP: 779-23-08-495, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, Polska - https://www.payu.pl/dane-kontaktowe. 
 3. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży, jeżeli kupujący nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia kolejnego po dniu złożenia formularza zamówienia.
 4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, chyba że kupujący wybierze w formularzu zamówienia opcję odbioru w punkcie odbioru osobistego.
 5. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, od momentu zaksięgowania zapłaty na koncie sprzedającego. W przypadku braku możliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał w tym przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wydłużonym terminie dostawy towaru.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanej paczki. W przypadku nieodebrania przesyłki, sprzedający może na prośbę kupującego przesłać zakupiony towar jeszcze raz, po uiszczeniu przez kupującego opłaty za ponowną dostawę. W innym przypadku zakupiony towar będzie składowany w punkcie odbioru osobistego przez okres do trzech miesięcy, nie dłużej jednak, niż termin przydatności produktu. Po tym terminie towar przechodzi na własność sprzedającego, jako zwrot kosztów magazynowania poniesionych przez sprzedającego.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość w obecności kuriera DPD Sp. z o.o.. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, sprzedający zaleca kupującemu sporządzić protokół szkody.
 8. Koszty przesyłki są jednolite w każdym przypadku i wynoszą kwotę wskazaną na stronie internetowej sklepu w zakładce „koszt dostawy”. Koszty przesyłki uzależnione są od stawek przewoźnika i mogą ulec zmianie, o czym kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 9. Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień kupujących następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych szczególną formą sprzedaży, Kupujący ma prawo anulować zamówienie lub zrealizować je na warunkach oraz z uwzględnieniem cen obowiązujących poza warunkami promocji i wyprzedaży.

V. Rękojmia i Gwarancja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z Umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres: ul. Krysiewicza 9/5, 61-825 Poznań zgodnie informacją zawartą w zakładce „reklamacje i zwroty” na stronie internetowej sklepu. Koszt przesyłki ponosi kupujący.
 3. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym i pudełkiem (opakowaniem), które kupujący otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego reklamowanego towaru.
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie wymieniony na inny, nowy, wolny od wad.
 6. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do żądania alternatywnie usunięcia wady bądź wymiany towaru na wolny od wad.
 7. Jeśli wymiana towaru nie będzie możliwa, sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. W przypadku towarów, dla których wystawiona została faktura - zwrot dokonany zostanie na podstawie odesłanej przez klienta podpisanej faktury korygującej oraz informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej faktury korygującej oraz informacji o rachunku, przelewem na wskazany rachunek bankowy kupującego. W pozostałych przypadkach zwrot zostanie dokonany na podstawie informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji, przelewem na wskazany rachunek bankowy kupującego.
 8. Sprzedający zastrzega, że w przypadku niezgodności otrzymanego przez kupującego towaru z zamówieniem kupującego dla uznania reklamacji konieczny jest zwrot towaru w nienaruszonych opakowaniach (z nieuszkodzoną banderolą jeśli dotyczy) jeśli  już z oględzin opakowania wynika, że dostarczony został towar niezgodny z zamówieniem. W przypadku gdy niezgodność towaru z zamówieniem kupującego mogła się ujawnić dopiero po jego wyjęciu z pierwotnego (zewnętrznego) opakowania wówczas towar powinien podlegać zwrotowi w nienaruszonym opakowaniu wewnętrznym. Nie podlegają reklamacji i zwrotowi towary częściowo zużyte, w tym częściowo spożyte – w przypadku towarów przeznaczonych do spożycia.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku, gdy kupujący, zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego Umowę sprzedaży, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym Regulaminie, składając sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia odbioru zakupionego towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami lub w częściach, od dnia odbioru ostatniej partii bądź części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia na adres sprzedawcy przed jego upływem. Zwrot  zakupionego towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.
 2. Wynikający z odstąpienia od umowy zwrot otrzymanego towaru do sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (w nienaruszonym opakowaniu, z kompletną zawartością i składem wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część oraz dołączonymi do niego dokumentami, a także z opakowaniem zewnętrznych, w którym się znajdował w chwili otrzymania go przez kupującego), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą oraz być opakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwa w trakcie transportu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.
 4. Zwrot towaru wynikający z odstąpienia od umowy następuje na koszt kupującego.
 5. Do zwracanego towaru, kupujący jest zobowiązany dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz ze wskazaniem sposobu dokonania płatności lub oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zwrot kwoty należności przelewem bankowym wraz ze wskazaniem numeru konta kupującego. 
 6. Równowartość ceny zapłaconej przez kupującego za zwrócony towar oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), zostanie przekazana, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że wyrazi on zgodę rozliczenie za pomocą przelewu bankowego.
 7.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
 • zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • zamówienia towaru w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • nagrań dźwiękowych lub wizualnych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. Reklamacja

 1. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową kupujący ma prawo zgłosić reklamację u sprzedawcy.
 2. Nie podlega reklamacji subiektywna ocena skuteczności działania zakupionych towarów.
 3. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się sporządzenie pisma reklamacyjnego zawierającego dane teleadresowe, nazwę zakupionego produktu, datę zakupu, powód reklamacji, datę stwierdzenia niezgodności, oczekiwania kupującego (np. żądanie naprawy towaru, wymiany towaru). Do pisma reklamacyjnego konieczne jest dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Bez dowodu zakupu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Pismo reklamacyjne można wysyłać na adres pocztowy siedziby przedsiębiorstwa lub na adres mailowy sklepu. Pismo reklamacyjne winno zostać wysłane wraz z towarem, a w przypadku złożenia reklamacji a pośrednictwem strony internetowej sklepu towar winien zostać wysłany w terminie 3 dni od dnia złożenia takiej reklamacji on-line, chyba że reklamacja dotyczy niedostarczonego towaru.
 5. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt sprzedającego nie będą przyjmowane.
 6. Powyższe postanowienia nie wyłączają odpowiedzialności sklepu z tytułu niezgodności produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). W przypadku Umowy zawartej z podmiotem niebędącym konsumentem, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Zwrot i wymiana towaru 

 1. Ze względu na specyfikę towarów, ich osobiste, intymne lub higieniczne przeznaczenie a także konieczność zagwarantowania właściwych warunków przechowywania suplementów diety sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionego towaru i nie wymienia towaru, z wyłączeniem pozytywnie rozpatrzonych reklamacji oraz przypadków odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które kupujący otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem. Koszt przesyłki ponosi kupujący.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedającego reklamowanego towaru.
 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie wymieniony na inny, nowy, wolny od wad lub naprawiony (jeśli towar podlega naprawie).
 5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do żądania alternatywnie usunięcia wady bądź wymiany towaru na wolny od wad.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych kupującego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe sprzedającemu wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia i wykonania umowy.
 3. Kupujący i każdy użytkownik sklepu ma w każdej chwili prawo do realizacji uprawnień wynikających z RODO. Klauzula informacyjna wynikającą z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajduje się na stronie https://www.biofitonshop.eu w zakładce Klauzula informacyjna RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych kupującego w celach marketingowych wymaga jego odrębnej zgody.

X. Programy rabatowe i promocje

 1. Sprzedający organizując promocję zamieści na stronie sklepu odrębny regulamin promocji.
 2. Produkty będące w okresowych promocyjnych cenach dostępne są wyłącznie dla kupujących składających formularze zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Za zgodą użytkownika jego dane osobowe będą wykorzystywane do przesyłania informacji o aktualnych promocjach i nowościach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji, informując o tym sprzedawcę.
 4. Akceptując niniejszy regulamin promocji, użytkownik wyraża zgodę na przystąpienie do Programu Lojalnościowego.

XI. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają kupującemu poprawne korzystanie ze sklepu internetowego  i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze sklepu internetowego sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a sklepem.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez kupującego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie sprzedającego,
  • skutki korzystania ze sklepu internetowego przez kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.
 4. Sprzedający zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w sklepie internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw kupującego.

XII. POLITYKA COOKIES

 1. Podczas korzystania przez użytkownika ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji kupującego (po zalogowaniu), dzięki której kupujący nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies, poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w oknie pop-up wyświetlanym w momencie załadowania się strony internetowej sklepu.
 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokownie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia.
 6. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez użytkownika przeglądarki.
 7. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.
 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym umowy zawarte przed zmianą Regulaminu są realizowane według Regulaminu obowiązującego w dacie ich zawarcia.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 3. Kupujący może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez usunięcie swojego konta w sklepie internetowym.
 4. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr kontaktowy sklepu lub pocztą elektroniczną na adres sklepu.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Umowa sprzedaży towarów na terytorium Polski może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. Umowy sprzedaży towarów poza granice Polski mogą być zawierane w języku angielskim oraz ewentualnie w innych językach. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a kupującym, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedającego.
 9. Sprzedający informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z Umową, pod rozstrzygnięcie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 września 2019 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl